Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

 

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng ký học lần đầu tiên.

 
 

Các bước thực hiện:

 
  1. Nhập thông tin: Mã học viên, địa chỉ email, mật khẩu tự tạo của bạn để kích hoạt tài khoản

     
  2. Sử dụng mật khẩu đã tạo để đăng nhập

Học viên VUS

Kích hoạt tài khoản

* Mật khẩu ít nhất 8 kí tự bao gồm chữ và số