Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng ký học lần đầu tiên.

Các bước thực hiện:

1
Nhập thông tin chính xác để kích hoạt tài khoản.
2
Sau khi kích hoạt thành công, hệ thống sẽ gửi tài khoản đăng nhập qua email.
3
Truy cập email để đăng nhập và đăng ký học.

Học viên VUS

Kích hoạt tài khoản